Fabrika na umelú nákazu 10''LP

by tendencie

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €5 EUR  or more

     

1.
2.
01:42
3.
4.
02:15
5.
01:19
6.
7.
8.
01:19
9.
03:37

about

Náš prvý vinyl. Bol to veľmi dlhý pôrod. Chceli by sme veľmi poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú.
Nahraté v marci 2013. Mastrované v júni 2013. Zhmotnené v septembri 2013.

Our first vinyl. It was a very long childbirth. Would like to say big thanks to all people who support us.
Recorded in march 2013. Mastered in june 2013. Out in september 2013.

credits

released September 16, 2013

tags

license

all rights reserved

about

tendencie Slovakia

Tendencie.... z malého mesta a ešte menších dedín... z prostredia, kde šedú farbu panelákov a domov, nahradila šedá jednoliata masa zombíkov....

Martin - basa
Andy - bicie
Majto - spev
Ľubo - gitara

contact / help

Contact tendencie

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Byť sám sebou
Šachové figúrky na hracom poli
Pohyby na povel – myslenie bolí
Limity, zákazy – idea skvelá
Zúžené videnie – len čierna a biela

Predpísaná zábava, predpisovo prázdna
Ak si s tým nevystačíš, získaš rolu blázna
Nalinkovaný život, plný obmedzení
Do väznice bez mreží sa vchádza prebudením

To je Tvoja sloboda!
Snívaj! Snívaj! - to je Tvoja sloboda
Snívaj, snívaj! - v tom je jediná sloboda!

Desivé predstavy a nočné mory
Šachové figúrky na bitevnom poli
Zástupy pešiakov, no žiadna dáma
Sloboda názorov je trápna fáma

To je Tvoja sloboda!
Snívaj, snívaj! – v tom je jediná sloboda!

Ži svoj sen, choď za ním nech sa naplní!
Ži svoj sen, choď za ním, keď sa zobudíš!
Ži svoj sen a neboj sa vlastnou cestou ísť!
Ži svoj sen, neboj sa, vykroč zo dverí!

Šachové figúrky na hracom poli
Naučené pohyby v tej istej roli
Desivé predstavy a nočné mory
V zákazoch, pravidlách sloboda horí.

(Ľudia v snahe zaradiť sa do spoločnosti prestávajú snívať, alebo napĺnať svoje sny. K šťastiu im stačí hrať svoju rolu v spoločnej hre a nevyčnievať z davu. Ale je toto šťastie?)

BE YOURSELF

Chess figures on the battlefield
Motion commanded – thinking hurts
Limits, restrictions – an excellent idea
Narrowed vision – black or white

Prescribed fun, empty in its prescription
If you get by with it, you'll become a fool
Predetermined life, full of constraints
One enters a prison without bars after awakening

It is Your liberty!
So dream! So dream! - it is Your liberty
So dream! So dream! - it is the only liberty!

Dreadful ideas and nightmares
Chess figures on the battlefield
Lines of pawns, but no queen
Liberty of opinion is a lame myth

It is Your liberty!
So dream! So dream! - it is the only liberty!
Live your dream, follow it to fulfill it!
Live your dream, follow it when you wake up!
Live your dream and have no fear to follow your own path!
Live your dream, have no fear, step out of the door!

Chess figures on the battlefield
Learned moves in the same role
Dreadful ideas and nightmares
Liberty burns in restrictions and rules

(People tend to stop dreaming and fulfilling their dreams in order to keep their “place” in society. They are happy to play their parts in this global game and not to stand out from the crowd. Is this a real happiness then?)
Track Name: Okovy
Pridaj, zrýchli, makaj, chcípni!
Makaj, chcípni, zapni, vypni!
Pridaj, zrýchli, zapni, vypni!
Rozžhav ten stroj na max!

Pridaj, zrýchli, makaj, chcípni!
Nikto už nemá čas
Makaj, chcípni, zapni, vypni!
Svoj život nechaj tak!
Pridaj, zrýchli, zapni, vypni!
Nič viac ti netreba
Si neživý, nemysliaci, náhradný

Denne osem hodín sme obyčajné súčiastky
Nemáš v sebe už viac síl, skončiť život otrocký

(Tak) zapni mozog, oživ srdce!
Pridaj, zrýchli, makaj, chcípni!
Zapni mozog, oživ srdce!
Makaj, chcípni, zapni, vypni!
Zapni mozog, oživ srdce!
Pridaj, zrýchli, zapni, vypni!
Zapni mozog, oživ srdce!
Roztrhaj tie okovy v nás!

(Údel podstatnej väčšiny ľudí – robiť takmer celý svoj život, stať sa súčasťou mašinérie, zanechať svoje sny a obetovať ich v prospech nejakej kariéry. No je aj iná cesta – môžeš byť fyzicky kolečkom stroja, no pritom si zachovať svoje cítenie a svoje sny a tomu podriadiť aj svoju činnosť v stroji. Je to na každom, ako prežije svoj život.)

THE SHACKLES

Move your ass, work harder, die!
Work harder, die, turn on, turn off!
Move your ass, turn on, turn off!
Push yourself to the limit!

Move your ass, work harder, die!
Nobody's got a time
Work harder, die, turn on, turn off!
Do not care about life!
Move your ass, turn on, turn off!
It is all you need
You are lifeless, mindless, substitute

For eight hours a day, we are just components
You don't have enough power to end this servile life

(So) start to think, show your heart!
Move your ass, work harder, die!
Start to think, follow your heart!
Work harder, die, turn on, turn off!
Start to think, follow your heart!
Move your ass, turn on, turn off!
Start to think, follow your heart!
Tear these shackles in us to shreds!

(Majority of people have no other choice but to work their asses off for entire life, sacrificing and leaving behind their dreams for the sake of one's carrer. But there is another way – one can be a part of this machinery and simultaneously follow his or her dreams and feelings. It's up to everyone how to live one's life.)
Track Name: Nastaviť tvár
Stále nové masky – skrývate svoju tvár

Zas ďalšia nová krádež, zas ďalšia tvár
Znova sa chystá maškarný bál
Oblbovať ľudí a zmagoriť svet
Ste vážne tak blbí? – úder letí späť

Strhnúť masky – nastaviť tvár!

Zas ďalšia nová krádež, zas ďalšia tvár
Znova sa chystá maškarný bál
Nové mená, staré tváre – prevracanie pravdy
Detské hry vypatlancov, klamstvá bez hanby
Pozor, vy tupci, úder letí späť!

Strhnúť masky – nastaviť tvár!

Žiadne klamstvo, žiadne masky, iba vaša tvár
Priamy pohľad do očí – good night white pride!
Ste vážne tak blbí? – úder letí späť – nastavte tvár!
Žiadne klamstvo, žiadne masky, iba vaša tvár
Nech všetci vidia, čo ste zač – nastavte tvár!

(Náckovia vykrádajú všetky ideológie, hnutia, ktoré sa len dajú a skvelé myšlienky sa snažia napasovať na svoju chorú ideológiu, neuvedomujúc si, že podstata tej pôvodnej idey je presne opačná. Tak ako v minulosti pošpinili množstvo symbolov, snažia sa i dnes natlačiť sa do hardcore komunity, sú z nich straight edge bojovníci a podobne. Všetko sú to len masky. Boja sa svetu ukázať svoju pravú tvár.)


TURN THE FACE

New masks again and again – you're hiding your face

Another robbery again, different face again
Masked ball takes place again
To deceive people and to fool the world
Are you really that stupid? - it strikes back

Tear the masks off – turn the face!

Another robbery again, different face again
Masked ball takes place again
New names, old faces – perverting the truth
Childish games of retards, lies without shame
Watch out, you dickheads, it strikes back!

Tear the masks off – turn the face!

No lies, no masks, your real face
Straight look in the eyes – good night white pride!
Are you really that stupid? - it strikes back to you -
No lies, no masks, your real face
For everybody to see, what you're like – turn your face!

(The Neonazis rips off all ideologies and movements they can and the great thoughts and ideas are being merged with their sick view of the world. However, they do not realize that these ideas are actually exact opposites in their foundations. Just as they defiled many symbols in the past, they try to suck up to the hardcore community today, while becoming straight edge warriors and so on. These people wear masks and they are afraid to show their real faces to the world.
Track Name: Fabrika
Vitajte do sveta, kde je všetko možné
Z absolútnej nuly my spravíme idol
Stačí správny výraz, vravieť slová vhodné
Keď sa nezaradíš, vrátiš sa nadol

Môžete byť vyprataní a tupí ako svine
O opaku vás presvedčíme, u nás je to iné
Koho zaujímaš, to nech Ťa nesúži
My vždy určujeme, po čom bude ľud túžiť

Vitajte do sveta, kde je všetko možné
Z absolútnej nudy spravíme udalosť
Dôrazne vám naznačíme, ako žiť je vhodné
Nosiť vlastný názor je dnes zbytočnosť

Nenápadne ponúkneme nepotrebné sračky
Aby ste v nich nerýpali, dáme na ne značky
Netvrďte, že vám netreba, po čom túžia iní
Aj tak vám nik neuverí, že sú to kokotiny

Samé celebrity – na bežiacom páse
Keď sú okukané, vyrobíme ďalšie.

(Média dnes ovládajú svet a držia masy bokom od všetkého podstatného. Oslepujú ich pozlátkom a obdarúvajú nepodstatnými drobnosťami, len aby odviedli ich pozornosť od toho, že stále viac prichádzajú o osobnú slobodu, o možnosť voľby. Ponúkajú „skutočné“ príbehy o tom, ako jednoducho sa dostať na vrchol, vyrábajú „osobnosti“ tak plytké a prázdne ako sú potreby davu.)


FACTORY

Welcome to the world where everything is possible
We'll create a hero from absolute zero,
It only requires the right expression, to say the right words
If you won't be part of it, you're going back down

You could be brainless and stupid like pigs
We convince you otherwise, it's different with us
You don't bother who cares about you
We determine what people yearn for

Welcome to the world where everything is possible
We'll create an occasion from an absolute boredom
We advise you emphatically how to live as appropriate
To have own opinion is pointless today

We offer useless bunch of crap discretely
We brand it to prevent you sniffing around
Don't claim that you don't need what others desire
Nobody would believe you that it's bullshit anyway

A lot of celebrities – on the conveyor belt
When they fade away, we'll produce more of them

(Media control the world and keep the mases away from everything important. They deceive them by fancy cover and offer frivolous things in order to divert their attention from the fact that they are losing more and more their liberty and freedom of choice. They offer “true” stories about how easy is to get on the top and they produce “celebrities” as mindless as the masses which applaud them.)
Track Name: Nákaza
Ako nezadržateľná vlna, touto krajinou sa valí
Odporná, hnusná čvarga – vysáva, plieni, páli
Túži pohltiť všetko, dokonalo sa jej darí

Stále viac sa rozpína – priestor už jej nestačí
Všetko k smrti dotlačí
Všetky životné formy nie sú pred ňou v bezpečí

Nechutne páchnuci nádor planéte tróni na tvári
Sám seba uznal za božstvo – jak slnce jasnejšie žiari

A keď sa raz zaplní posledný životný priestor na Zemi, snáď nezačne platiť staré pozmenené pravidlo a vlk vlku nebude človekom...

(Na tejto planéte je len jediný živočíšny druh, ktorý najviac ohrozuje všetko čo tu bolo dávno pred jeho prítomnosťou, a o čom si myslí, že to patrí práve jemu a len a len jemu... Človek.)


INFECTION

Like an unstoppable wave, spreading across the ground
Nasty, disgusting scum which sucks, plunders and burns
And wants to soak up everything, (it) thrives in doing so

Expands more and more – hasn't got enough space
Coming for every living thing like death
No life form is safe when it's around

Stinky tumor which rules on the planet's face
Claiming to be a God – shining more than the sun

And when the last piece of land on the Earth is taken, hopefully
people won't become like wolves to each other

(There are only one species on the planet threatening environment with such deadly force...human beings. Threatening everything that had been here long before we've evolved and we still claim it to be only Ours.)
Track Name: Downhill Inferno
Pred nami je krásna zem, zarastená zelená lúka
Berieme olej, benzín, všetko seká motorová píla

Dnes, práve dnes – dnes je ten deň

Dnes neničí nič developer, bikeri chystajú „downhill death masaker“
Strieka pot a krv – dáme si zabrať
Dráždi nás peľ – dnes sa chceme zodrať

Dnes, práve dnes – dnes je ten deň

Skrvavení, rozbití nesieme seba domov
Budujeme sami svoje prostredie
Skrvavení, rozbití nesieme seba domov
Určujeme sami kde a ako žijeme!

(3/4nová väčšina kapely sa vo voľnom čase preháňa na dvojkolesových tátošoch. No všetci štyria radi trávime čas v prírode, mimo betónu a zhonu. Každý máme svoju formu úniku, no podstatné je „zničiť“ sám seba, nie svoje okolie.)

DOWNHILL INFERNO

Beautiful countryside lies ahead of us, green meadow in bloom
We take oil, petrol, everything is chopped by a chainsaw

Today, exactly today – today is the right day

Nothing is destroyed by some developer today, bikers prepares for downhill dead massacre
Blood and sweat squirts – we'll give it our best shot
Pollen itches us – we're not gonna save ourselves today

Today, exactly today – today is the right day

Bloodied and scratched are we heading home
We create our own environment
Bloodied and scratched are we heading home
We decide where and how to live!

(Three fourths of our band passing their free time on two-wheeled beasts. But all us like to spend time in the nature, outside of the concrete jungle and whirl of everyday life. Each one of us has their own way of escaping from that but crucial thing is to “destroy” yourself, not your surroundings.)
Track Name: Mŕtva záhrada
Sme ako polámané kvety za ostnatým drôtom
Mráz nám siaha na život (za ostnatým drôtom)
Mráz z vášho správania, postojov a citov
Pre vás sme len burinou (za ostnatým drôtom)
Ktorú treba zničiť, ktorú treba spáliť

Sme ako vzduch, čo každý dýcha (za ostnatým drôtom
A netrápi sa jeho podobou (za ostnatým drôtom)
V čase, keď myslíte len na to, čo sa vás týka
Sme pre vás len zlým snom (za ostnatým drôtom)
Ktorý treba zničiť, ktorý treba stratiť
Ktorý treba spáliť ľahostajnosťou

Pre vás nie sme kvetmi – sme burinou
Sme zlým vzduchom – sme nákazou
Pre vás nie sme ľuďmi (svojou) podobou
Sme vaším strachom!!!
Sme zlom!
Sme zlom – vaším zrkadlom!!!

(Pocity jedincov, ktorí sa snažia ísť vlastnou cestou, no stretávajú sa len s negatívnym prístupom majority, pretože je neprípustne byť iný ako je všedne šedivé...)

DEAD GARDEN

We are like broken flowers behind a barbed wire
Frost threatens our lives (behind a barbed wire)
Your actions, attitudes and feelings bites us like the frost
We are just like weeds for you (behind a barbed wire)
Which need to be ripped apart, which need to be burnt

We are like an air which everybody breaths (behind a barbed wire)
And nobody worries about its form (behind a barbed wire)
In the meantime, when you only think about what concerns you
We are just like a bad dream for you (behind a barbed wire)
Which needs to be ripped apart, which needs to be forgotten
With indifference, it needs to be burnt up

We are not flowers for you – we are the weeds
We are poisoned air – we are plague
For you, we are not people by appearance
We are your fear!
We are evil!
We are evil – your mirror!

(It is not appropriate to be different. That's why people who try to follow their own paths often suffer from negative response from majority because it is forbidden to stand out.)
Track Name: Umelina
Umelá náhrada – žrádlo, sex a láska
Umelá návnada do pasce ťa chytá
Nič už nie je originál – všetko sa dá nahradiť

Nechcem sa stále báť do Teba zahryznúť
Umelé srdce, umelý cit – nechcem Tvoji kópiu
Nič už nie je originál – všetko sa dá nahradiť

Najskôr hmota, teraz život
Všetko je už umelé
Nič už nie je originál – všetko sa dá nahradiť!!!

(Žijeme vo svete, kde sa už všetko nahrádza napodobeninami a výrobkami „ľudského umu“. Žijeme vo svete, kde sa ľudia stávajú bohmi a chcú stvoriť svoj svet, svoj život, svoj ľud, pričom porušujú všetky prírodné zákonitosti...)

ARTIFICIAL

Artificial substitutes – grub, sex and love
Artificial bait which catches you in a trap
Nothing's original anymore – everything is replaceable

I don't want to be always afraid to nibble you
Artificial heart, artificial feelings – I don't want a copy of You
Nothing's original anymore – everything is replaceable

Stuff at first, now life
Everything's artificial
Nothing's original anymore – everything is replaceable!!!

(We live in the world where almost everything is replaced by artificial stuff and products of “human mind”. We live in the world where people try to become gods and want to create their own world, own life, own citizens, while breaking the laws of nature itself.)
Track Name: Symbol
Dokola nás presviedčajú, že žijeme sťa hovädá
Že oni najlepšie vedia, ako sa žiť správne má

Vôbec nepijú alkohol, vždy majú čistú hlavu
Nepodľahli nikotínu, nepijú ani kávu
Nejedia mäso, nepatrí do ich stravy
Po tvrdých či ľahkých drogách stopy nemajú v krvi

Symbol na ruke, symbol na hrudi
Symbol na čiapke – len symbol

Tolerancia je len slovo, čo im nič nehovorí
Absolútne zavrhujú všetky odlišné názory
Nadradení, arogantní – sú elitou národa
Kĺžu iba po povrchu, pre nich je to len móda

Symbol na ruke, symbol na hrudi
Symbol na čiapke – nemajú ho v srdci
Symbol na ruke, symbol na hrudi
Symbol na čiapke – len symbol

Vedieť pár fráz, správnych hesiel – hlavné je sa zapáčiť
Rovnaký názor, šatník, účes – butikoví panáci

Symbol na ruke, symbol na hrudi
Symbol na čiapke – nemajú ho v srdci
Symbol na ruke, symbol na hrudi
Symbol na čiapke – len symbol

NIE IBA PÁR FRÁZ A SPRÁVNYCH HESIEL, NIE ROVNAKÝ NÁZOR, ŠATNÍK ANI ÚČES, TOLERANCIA IBA AKO FRÁZA NA KONCERTOCH
ŽIADNA AROGANCIA, NADRADENOSŤ ANI ELITA, ALE TO AKO ŽIJEŠ, ČO ZANECHÁŠ NA TOMTO SVETE SVOJÍM POSTOJOM K ĽUĎOM A PRÍRODE, TO JE PRE NÁS TEN

(Pohybujú sa medzi nami, sú jedni z nás, no snažia sa každého presvedčiť a svojej jedinej pravde, ktorá z nich robí dokonalejších ľudí, ako sú ostatní. Oháňajú sa frázami, symbolmi a opovrhujú všetkými, čo ich nenasledujú. O niekoľko rokov sa nahodia do kvádra, s laptopom v ruke nakráčajú do kancelárie ako stovky iných – skončilo detstvo a to, čo vyhlasovali za jedinú pravdu bolo pre nich len detské pobláznenie. Nie je to útok na straight edge ľudí, ani nič podobné. Je to útok proti ľudskej obmedzenosti a zaslepenosti...)

SYMBOL

They always try to convince us that we live like pigs
That they know the only right way of living

They are teetotallers, always with a clean head
No nicotine, not even a cup of coffee
They don't eat meat, it's not in their diet
No traces of light drugs in their blood either

Symbol on the hand, symbol on the chest
Symbol on the cap – just a symbol

Tolerance is just a word, means nothing to them
They're strongly against any different opinion
Superior and arrogant – elite of the nation
They're skating on the surface because it's cool

Symbol on the hand, symbol on the chest
Symbol on the cap – not in their heart
Symbol on the hand, symbol on the chest
Symbol on the cap – just a symbol

Smart talk, right gestures – they want to be liked
Same opinion, clothes, haircut – boutique dolls

Symbol on the hand, symbol on the chest
Symbol on the cap – not in their heart
Symbol on the hand, symbol on the chest
Symbol on the cap – just a symbol

NOT JUST SOME SMART TALK AND RIGHT GESTURES, NOT THE SAME OPINION, CLOTHES OR HAIRCUT. TOLERANCE IS JUST A WORD ON THE CONCERTS
NO ARROGANCE, SUPERIORITY OR ELITE THINKING, BUT HOW YOU LIVE YOUR LIFE, HOW PEOPLE WILL REMEMBER YOU AND YOUR ACTIONS TOWARDS OTHERS AND NATURE

(They are among us, one of us, yet they try to convince everyone that their truth is the only one and believe that it makes them superior to others. Working with phrases and symbols, they despise anybody who is in the opposition. Some years later they wear formal clothes to the offices, with laptops in their hands, just like hundreds of others – childhood is over, their truth has lost all its meaning. It was just a childish dream. This is not an attack against straight edge people, nothing like that. It's the attack against people's intolerance and blindness of opinions.)